You are currently viewing چه مکمل غذایی باعث افزایش توان جنسی در مردان می شود؟

چه مکمل غذایی باعث افزایش توان جنسی در مردان می شود؟

كارنيتـين هـا بـه طـور وسـيعي در طبيعـت توزيـع شـده انـد. كارنيتين آزاد (3-هيدروكسي-4-N-تري متيل آمينو بوتيريك اسيد) توسط دانشمندان روسي براي اولين بار از عضلة گـاو در سال 1905 جدا شد و تنهـا L-ايزومـر (L-كـارنيتـين) فعـال زيـــستي اســـت در ســـال 1955 ،دانشمندان دريافـــت كـــه L-كارنيتين متابوليسم ليپيد را تسريع كرده و بنابراين نقـش اساسي را در بتااكـسيداسيون اسـيدهاي چـرب بلنـد زنجيـرة ميتوكندريايي براي توليد انرژي سـلولي دارد. عـلاوه بـر اين، كارنيتين غشاء سلولي را در مقابل آسيب القاءشده توسط راديكال  هاي آزاد اكسيژن محافظت مـي كنـد .كـارنيتـين جزء ضروري غذا در انسانها نبوده و بدن انسان قادر به سـنتز آن است. اگر چه، افرادي كه رژيم غذايي گيـاه خـواري دارنـد، بطـور مـؤثري داراي ميـانگين غلظـت پلاسـمايي كـارنيتـين  كمتري از افـراد همـه چيزخـوار هـستند. در سـال 1985، كارنيتـين توسـط كنفـرانس بـين المللـي تغذيـه در شـيكاگو به عنوان مادة غذايي چندعملكردي در بدن معرفي شد . كارنيتينها شامل ال كارنيتين و ال استيل كارنيتين بـه طـور وسيعي در بيمـاري هـاي متعـددي از جملـه نابـاروري مـردان استفاده مي شوند. ناباروري مـردان مـشكل مـؤثري اسـت كـه تقريباٌ در 5/7 درصد از جمعيت مردان وجود دارد . تقريبـاٌ 60 درصد اين موارد ناشناخته هستند و وابسته به بـد عمـل كردن اسپرم مـي باشـند. تحرك، بلوغ اسپرم و فرآيند اسپرماتوژنيك تحت تـاثير تـامين انرژي اسپرم است . نقش كليدي كارنيتين در متابوليسم اسپرم به طور قوي توسط سطوح بالاي ال كـارنيتـين در مـايع اپيديديمي می باشد  كه به سبب مكانيسم ترشـحي فعـال آن است. مداركي وجود دارند كه شروع تحرك اسـپرم وابـسته بـه افـزايش ال كـارنيتـين در لـومن اپـيديـديم و ال اسـتيل كارنيتين در سـلول اسـپرم مـي باشـد. بـر اسـاس ايـن يافته هاي بنيادي، تلاش زيادي براي اثبات اثـر درمـاني مفيـد ال كارنيتين در درمان اشكال مختلف بدعمل كردن اسپرم در مردان نابارور وجـود دارد. لـذا، در پـژوهش حاضـر اثـر تيمـار خوراكي ال كارنيتين بر كيفيت پارامترهاي اسـپرم در مـردان نابارور ايديوپاتيك مورد بررسي قرار گرفت.

دریافت خوراكي ال كارنيتين به مدت 3 و 6 ماه بطور معني داري موجب افزايش تراكم اسپرم، درصد اسپرم هاي متحرك، درصد اشكال طبيعي اسـپرم هـا و درصـد اسپرمهاي زنده مي گردد. از طرف ديگر، 5 زوج از افـراد مـورد مطالعه در طي دورة تحقيـق حاملـه شـدند. در تفـسير نتـايج تحقيق حاضر، مشخص شـده اسـت كـه ال كـارنيتـين نقـش مهمي در متابوليسم انرژتيك سلولي دارد و به عنوان يك حامل اسيدهاي چرب زنجيرة بلند فعال شده به داخل ميتوكنـدري هـا كه بتااكسيداسيون رخ مي دهد، عمل مـيكنـد. غـشاء داخلـي ميتوكندري نسبت به اسيدهاي چرب زنجيرة بلند يا مـشتقات آسيل-كوآنزيم آ نفوذپذير نمي باشد. استرهاي اسـيل كارنيتين اين گروههاي آسيل چرب را از عرض غـشاء داخلـي ميتوكنـــدري انتقـــال داده و نقـــش حيـــاتي در تنظـــيم بتااكسيداسيون ايفاء ميكنند ال كارنيتين به عنوان وسيلة درماني در اشـكال انتخـاب شـدة اوليگو-آستنوزواسپرميا استفاده ميشـود، كـه بواسـطة نقش آن بر متابوليسم انرژتيك مي باشد. اگرچـه نقـش ثانويـة ال كارنيتين به عنوان آنتي اكسيدان نيز پيشنهاد شـده اسـت. اين مكانيسم در محافظت عليه آسـيب اكـسيداتيو القـاء شـده توسط راديكال هاي آزاد دخالت دارد. اگرچه برخي از نتايج مثبت آن گزارش شده است، پاسخ سؤالات بسياري هنوز باقي مانده اسـت و بـسياري از مطالعـات نـشان دهنـدة عـدم تـاثير ال كارنيتين بر پارامترهاي اسپرم مي باشند. آستنوزواسپرمي مشكل مهمي در درمان ناباروري مردان است. مؤثر بودن تحرك اسپرم براي ظرفيت لقاح مورد نيـاز اسـت و در حضور فاكتورهاي مختلف كاهش يافته و در نهايت منتهـي بـه نابـاروري مـي شـود. نقـصان در توليـد انـرژي متـابوليكي مهــمتــرين عامــل آستنوزواســپرمي مــي باشــد. اســپرماتوزوآ سلولهايي هستند كه نـسبت بـه مـرگ حـساسند و منطقـي به نظر مي رسد كاهش تحرك اسپرم نشان دهندة افـت عملكـرد ميتوكندري باشد. اگرچـه اسـپرم، ATP  را از گليكـوليز توليـد ميكند، فسفوريلاسيون اكـسيداتيو ميتوكنـدريايي نيـز منبـع تامين انرژي مهمي محسوب ميشود .  مكمل كارنيتين با فشاري كه در جهت تشكيل كارنيتين هاي اسيد چرب زنجيرة بلند اعمال ميكنـد، داراي اثـر محـافظتي روي غــشاءهــاي زيــستي بــوده و در جلــوگيري از فــاز ميتوكندريايي آپوپتوزيس نقش دارد. دریافت ال کارنيتـين موجـب افـزايش معنـي دار تحرك اسپرم مي گردد كه اين عمل بواسـطة تـاثير بـر سـطح فـسفوليپيد هيدروپراكـسيد گلوتـاتيون پراكـسيداز مي باشد . همچنین دریافت ال كارنيتين و ال استيل كارنيتـين موجـب افـزايش تحرك اسـپرم در افـرادي كـه داراي درصـد اسـپرم متحـرك پائيني هستند، مي گردند.  و  نیز موجـب افـزايش تحـرك پـيشرونـده اسـپرمهـا مـي گـردد . مصرف خوراکی ال كارنيتـين بـه تنهـايي يـا بـصورت تـوام بـا ال استيل كارنيتين موجب افزايش تحرك پيشروندة اسپرم و ظرفيت گيرانداختن راديكالهاي آزاد در افراد آستنوزواسپرمي ناشناخته مـيگـردد .ال كارنيتين موجـب بهبـود پارامترهاي اسپرم مانند تحرك اسپرم، درصد زنده بودن اسپرم، نفوذ آن در موكوس سرويكال، تراكم اسـپرم و عملكـرد غـشاء اسپرم ميگردد.