چه مکمل غذایی باعث افزایش توان جنسی در مردان می شود؟

دریافت خوراكي ال كارنيتين به مدت 3 و 6 ماه بطور معني داري موجب افزايش تراكم اسپرم، درصد اسپرم هاي متحرك، درصد اشكال طبيعي اسـپرم هـا و درصـد اسپرمهاي زنده مي گردد

ادامه خواندنچه مکمل غذایی باعث افزایش توان جنسی در مردان می شود؟