چرا در هنگام استرس تمایل به مصرف شیرینی ها افزایش می یابد؟

مصرف قندهای ساده می تواند منجر به نوسانات شدید قند خون شده و ناهنجاری های روحی و روانی را تقویت می کند

ادامه خواندنچرا در هنگام استرس تمایل به مصرف شیرینی ها افزایش می یابد؟