چه مکمل غذایی باعث افزایش توان جنسی در مردان می شود؟

دریافت خوراكي ال كارنيتين به مدت 3 و 6 ماه بطور معني داري موجب افزايش تراكم اسپرم، درصد اسپرم هاي متحرك، درصد اشكال طبيعي اسـپرم هـا و درصـد اسپرمهاي زنده مي گردد

ادامه خواندن چه مکمل غذایی باعث افزایش توان جنسی در مردان می شود؟

چاقی و معایب آن

چاقی بزرگ ترین چالش بهداشتی عمومی در قرن حاضر است و بخش سلامت اکثر کشور های دنیا درگیر مسائل و عوارض ناشی از بروز فزاینده چاقی هستند.

ادامه خواندن چاقی و معایب آن